Sunday, February 04, 2007

Chúa Nhật 5 Thường Niên - 5th Sunday in Ordinary Time (Luke 5:1-11)

Bài Đọc I: Isaiah 6:1-8 II: 1Cor 15:1-11
Phúc Âm Luca 5:1-11
(1) Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. (3) Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. (4) Giảng xong, Người bảo ông Simon: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá". (5) Ông Simon đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới". (6) Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. (7) Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. (8) Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" (9) Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (10) Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Chi Tiết Hay
* Sử dụng từ "lời Thiên Chúa" ở đầu đoạn Tin Mừng cho thấy là việc Đức Giêsu gọi những người đánh cá và việc họ đáp lại lời gọi đều là những cơ hội để việc rao giảng Tin Mừng được hữu hiệu.
* Giữa hai chiếc thuyền đánh cá, Đức Giê-su chọn chiếc thuyền của ông Phê-rô. Việc đó ám chỉ ông sẽ lãnh đạo Hội Thánh sau này. Tuy nhiên các bạn của ông sẽ luôn luôn ở đằng sau ông để sẵn sàng hỗ trợ ông.
* Chiếc thuyền của ông Phêrô được coi như biểu tượng của Giáo Hội. Đức Giêsu xuống thuyền để giảng dạy dân chúng và từ chiếc thuyền của Phêrô, tức là Giáo Hội, Ngài vẫn còn đang tiếp tục giảng dạy cho toàn thể nhân loại.
* Trả lời Đức Giê-su, ông Si-mon đã chí lý nói lên những khó khăn khi không bắt được con cá nào. Đúng vậy, ban đêm là thơì gian tốt nhất để thả lưới mà còn chẳng bắt được con cá nào, thì ban ngày dù có tiếp tục cũng vô ích mà thôi.
* Mẻ cá lớn bắt được là hình ảnh rất nhiều dân tộc được nghe rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.
* Đổi cách xưng hô từ "Thưa Thầy" thành ra "Lạy Chúa" ông Phêrô đã nhận ra Đức Giêsu không phải chỉ là một rabbi thông thường.
* "Từ nay" là một thành ngữ thánh Lu-ca sử dụng để nói về sự khởi đầu của thời đại cứu rỗi.
Một Điểm Chính: Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cùng với Người đem sứ điệp cứu rỗi đến cho toàn thể nhân loại. Hành trang duy nhất chúng ta cần có khi đáp lại lời gọi của Người, đó là hãy đặt niềm tin vào Người.
Suy Niệm
1. Chúng ta sẽ đáp lại thế nào khi Chúa Giê-su đến chiếc thuyền của chúng ta và bảo chúng ta hãy thả lưới bắt cá?
2. Chúng ta có sẵn sàng bỏ lại mọi sự như các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an để thi hành những gì Chúa mời gọi chúng ta không?
3. Chúa Giê-su muốn hiểu như thế nào khi Người nói với ông Phê-rô "Đừng sợ"? Tại sao Người nói như thế? Chúng ta sợ điều gì?
--------------------------------------------------
5th Sunday in Ordinary Time
Reading I: Is 6:1-8 II: 1Cor 15:1-11
Gospel Luke 5:1-11
(1) While the people pressed upon him to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennes'aret. (2) And he saw two boats by the lake; but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. (3) Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the people from the boat. (4) And when he had ceased speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." (5) And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing! But at your word I will let down the nets." (6) And when they had done this, they enclosed a great shoal of fish; and as their nets were breaking, (7) they beckoned to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. (8) But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." (9) For he was astonished, and all that were with him, at the catch of fish which they had taken; (10) and so also were James and John, sons of Zeb'edee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid; henceforth you will be catching men." (11) And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him.
Interesting Details
* The "word of God", the introduction of this term at the beginning of the episode signals that the calling of the fishermen and their response is an occasion of the effective proclamation of the Good News.
* Of the two boats, Jesus selected Simon's, here the spotlight is on Simon Peter who would later lead the early Church, but his companions are always in the shadows, ready to help.
* Simon's boat is seen as a symbol of the pilgrim Church on earth. Jesus gets into the boat in order to teach the crowds and from the bark of Peter, the Church, He continues to teach the whole world.
* Simon's reply to Jesus, stating the difficulties of not catching anything, is a reasonable enough answer. For fishing was best at night, and if nothing had been caught by then, daytime fishing was useless.
* The vastness of the catch is a symbol of the nations to whom the gospel will be preached.
* Shifting from "Master" to "Lord", Peter realized that Jesus is more than a rabbi.
* "Henceforth" or "from now on" is a Lucan phrase denoting the beginning of a new period of salvation.
One Main Point: God's invitation to each of us to participate with him in bringing his message of salvation to all mankind. The only baggage needed in following his calling is to put our trust in him.
Reflections
1. How would we respond when Jesus chose to come on board our boat and instructed us to cast out our nets for a catch?
2. Would we be ready to give up everything like Peter, James and John to do what God's calling involved?
3. What did Jesus perceive when he said to Simon "do not be afraid," why did he say that? What could we be afraid of?