Sunday, January 14, 2007

Chúa Nhật 2 Thường Niên -2nd Sunday in Ordinary Time

Bài Đọc I: Isaiah 62:1-5 II: 1Cor 12:4-11
Phúc Âm Gioan 2:1-12
(1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. (2) Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. (3) Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". (4) Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến". (5) Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo". (6) Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. (7) Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng. (8) Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc". Họ liền đem cho ông. (9) Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại (10) và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ". (11) Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (12) Sau đó, Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum và ở lại đó ít ngày.
Chi Tiết Hay
* Phúc Âm Thánh Gioan, một cuốn sách về các dấu lạ; có thể được xem như sách Sáng Thế của Kitô giáo. Phép lạ ở Cana là "dấu lạ" đầu tiên của Đức Giêsu giúp các môn đệ tin vào Ngài là Đấng Mêsia (c.11).
* Đức Giêsu thay thế phong tục thanh tẩy của người Do Thái (c.6), một nghi thức cũ , bằng rượu, tượng trưng cho đạo lý mới. Rượu chính là lời giảng dạy và sự khôn ngoan của Ngài (Cách Ngôn 9:1-5).
* (c.1) "Ngày thứ ba" ám chỉ xa đến biến cố phục sinh, lúc Đức Giêsu sống lại vinh quang từ cõi chết. Vào ngày thứ ba của cuộc đời công khai (hai ngày sau khi gọi các môn đệ đầu tiên), Đức Giêsu tỏ bày vinh quang của Ngài qua phép lạ biến nước thành rượu.
* Phép lạ đầu tiên này xảy đến trước lễ Vượt Qua (c.13). Hai năm sau đó, cũng chính trong dịp lễ này Đức Giêsu lại biến rượu thành chính máu cực thánh của Ngài.
* Trong Do Thái giáo, tiệc cưới cũng tượng trưng cho sự hàn gắn những vết thương trong mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân tộc được tuyển chọn của Ngài. (Isaia 62:4-5)
* Chữ "bà" ở đây mang một âm điệu trang trọng, một lối nói nghi thức. Khi bị đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã lại dùng chính danh từ này một cách âu yếm và kính trọng khi nói với Đức Mẹ (Gn 19:26).
* Khi gọi mẹ mình bằng "bà", Đức Giêsu có thể đã muốn xác định Đức Mẹ là một Evà mới, là mẹ của tất cả các môn đệ của Ngài thay cho Evà cũ là "mẹ các sinh linh" (Khởi Nguyên 3:20). Như thế chúng ta có thể so sánh hai hình ảnh của một Evà cũ đưa đẩy Adong đến việc phạm tội đầu tiên (KN 3:6) với hình ảnh một Evà mới dẫn đưa Adong mới, là Đức Giêsu, tỏ bày vinh quang của Ngài trong phép lạ đầu tiên này.
* "Giờ" là một danh từ quan trọng trong Phúc Âm Gioan, là thời điểm của sự phán xét, của tối tăm, của sự chết, của sự vâng lời tuyệt đối và của sự sống lại khải hoàn (Gn 5:28, 7:30, 12:23, 13:1, 17:1). Câu 4 cho thấy trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu, trước khi giờ của Ngài đến, mọi việc Ngài làm là hoàn toàn theo ý của Đức Chúa Cha.
Một Điểm Chính: Việc biến đổi nước của Cựu Ước thành rượu cứu chuộc đánh dấu sự chuyển tiếp từ cũ sang mới. Đức Giêsu khởi sự thời điểm cứu chuộc nhân loại.
Suy Niệm
1. Bạn hiện diện ở đó khi Mẹ Maria đến với Đức Giêsu để xin giúp đỡ. Qua sự việc đó bạn cảm nhận gì về tính tình của Mẹ? Bạn học được điều gì từ gương Mẹ?
2. Bạn có nghĩ là Đức Giêsu đã tỏ ra khó chịu với mẹ mình chăng? Bạn có nghĩ rằng bạn hiểu Ngài chăng?
3. Có khi nào trong cuộc sống bạn cảm thấy mình cạn hết "rượu" chăng? Những lúc đó Đức Giêsu lại đổ đầy cho bạn như thế nào?
---------------------------------------------------------
2nd Sunday in Ordinary Time
Reading I: Isaiah 62:1-5 II: 1Cor 12:4-11
Gospel John 2:1-12
1 On the third day there was a marriage at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there;2 Jesus also was invited to the marriage, with his disciples. 3 When the wine failed, the mother of Jesus said to him, "They have no wine."4 And Jesus said to her, "O woman, what have you to do with me? My hour has not yet come."5 His mother said to the servants, "Do whatever he tells you."6 Now six stone jars were standing there, for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons.7 Jesus said to them, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim.8 He said to them, "Now draw some out, and take it to the steward of the feast." So they took it.9 When the steward of the feast tasted the water now become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward of the feast called the bridegroom10 and said to him, "Every man serves the good wine first; and when men have drunk freely, then the poor wine; but you have kept the good wine until now."11 This, the first of his signs, Jesus did at Cana in Galilee, and manifested his glory; and his disciples believed in him.12 After this he went down to Caper'na-um, with his mother and his brothers and his disciples; and there they stayed for a few days.
Interesting Details
* John's Gospel, a book of signs, is in many ways a Christian Genesis, a story of re-creation. The miracle at Cana is referred to as the first of Jesus' "signs" that leads His disciples to believe in Him, Jesus the Messiah (v.11).
* Jesus replaces the Jewish purification (v.6) with an abundance of wine of excellent quality. Wine represents His wisdom and teaching (Prov 9:1-5).
* (v.1) "The third day" for Christians is an expression of the period between Jesus' crucifixion and resurrection. In the Hebrew scriptures, the third day is a common term in the Pentateuch and the Deuteronomic history (Ex 19: 10-11 ... because on the 3rd day the Lord will come down upon Mt. Sinai in the sight of all the people). On the third day of Jesus' public appearance (two days after the call of the first disciples), Jesus reveals His glory with the miracles at Cana.
* The changing of water to wine took place before Passover (v.13), the same time that Jesus would change wine into His eucharistic blood two years later.
* In the Hebrew scriptures the wedding itself was a common prophetic image for the final healing of God's relationship with the Chosen people. (Isa 62:4-5 expresses it: "... for the Lord delights in you and your land shall be married, ... so shall your builder marry you...").
* (v.4) "Woman" is rather like "lady" or "madam"; it is a formal way of speaking. On the Cross, Jesus will use the same word with great affection and veneration (Jn 19:26).
* In calling His mother "woman", Jesus may well be identifying her with the new Eve who will be the mother of His disciples as to the old Eve "the mother of all the living" (Gen 3:20). In this light we can compare the woman in the Garden of Eden who led Adam to the first evil act (Gen 3:6) with the Woman at Cana who leads the new Adam to His glorious work.
* "Hour" is a key word in John's gospel; it is the time of judgment, of darkness, of death, of ultimate fidelity and of resurrection (Jn 5:28, 7:30, 12:23, 13:1, 17:1). Verse 4 reminds the reader that during Jesus' public life, until His hour came, His work was determined solely by the Father's will.
One Main Point: The changing of Old Testament water into messianic wine signifies the passing of the old into the new. The messianic era has arrived.
Reflections
1. You are there when Mary goes to Jesus for help. What does this tell you about her character? What do you learn from her?
2. Do you think Jesus is upset with His mother? Do you think you understand Him?
3. Is there a time in your life when the "wine" ran out? How has Jesus replenished it for you?


No comments: