Sunday, February 25, 2007

Chúa Nhật 1 Mùa Chay - 1st Sunday of Lent (Luke 4:1-13)

Bài Đọc I: Deut 26:4-10 II: Rom+10:8-13
Phúc Âm Luca 4:1-13
(1) Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa (2) bốn mươi ngày, chịu qủy cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. (3) Bấy giờ, qủy nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!" (4) Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". (5) Sau đó, qủy đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. (6) Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. (7) Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông". (8) Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. (9) Qủy đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! (10) Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn. (11) Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá". (12) Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi". (13) Sau khi đã xoay hết cách để cảm dỗ Người, qủy bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
Chi Tiết Hay
+ Đoạn Phúc Âm này tiếp theo đoạn kể việc Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Thánh Thần ngự nơi Đức Giêsu qua phép rửa đã không dẫn Người đi chịu cám dỗ nhưng là sức mạnh của Người trong suốt thời gian này. Nếu qua phép rửa tại sông Giođan chúng ta được cho biết thiên tính của Đức Giêsu thì qua việc chịu cám dỗ, chúng ta nhận ra nhân tính của Người.
+ Hoang địa được coi là nơi trú ngụ của ma qủy (Lc 8:29, 11:24)
+ (c.2) Bốn mươi ngày của Đức Giêsu nhắc lại bốn mươi năm dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc (Nhị Luật 8:2). Trong khi bốn mươi năm của dân Chúa được mô tả là những năm thử thách và thất bại (CVTD 7:39-43), thì ngược lại, bốn mươi ngày của Đức Giêsu là những ngày chịu thử thách, nhưng trung thành và chiến thắng.
+ (c.3) Làm cho đá hóa ra bánh: Đức Giêsu bị cám dỗ sử dụng uy quyền của mình cho mục đích cá nhân thay vì vâng lời Đức Chúa Cha.
+ (c.4) "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh": Đức Giêsu dùng lời Kinh Thánh trích từ sách Nhị Luật (8:3) để trả lời ma qủy. Tương tự, những câu 8 và 12 cũng được được trích từ sách Nhị Luật 6:13,16.
+ "Con Thiên Chúa": Thánh Luca gián tiếp nhắc lại phép rửa của Đức Giêsu, nơi đó Đức Chúa Cha đã phán: "Con là Con của Cha" (3:22). Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, đã vâng lời Cha và không sa ngã khi bị cám dỗ, trái lại dân Do Thái, cũng là con của Thiên Chúa, đã sa ngã và bất phục tùng.
+ Cao điểm của những ngày chịu cám dỗ là tại Giêrusalem. Chính nơi đây ma qủy sẽ trở lại khi thời cơ thuận tiện. Nhắc đến Giêrusalem ngay từ những giây phút Đức Giêsu chuẩn bị cuộc đời rao giảng, Thánh Luca như có ý hướng dẫn đọc giả nhìn về thánh đô nơi Đức Giêsu sẽ chiến thắng sự dữ để lời hứa cứu chuộc của Thiên Chúa được thực hiện.
+ (cc.10-11) Ma quỷ dùng Kinh Thánh (TV. 94:11-12) để thử thách Đức Giêsu. Kinh Thánh nếu bị diễn giải sai sẽ chẳng có giá trị nữa.
Một Điểm Chính: Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Qua ngòi bút của Thánh Luca, Đức Giêsu chính là con người mà Gioan Tẩy Giả đã nói: "Đấng có quyền thế hơn" (3:16)
Suy Niệm
1. Qua việc Đức Giêsu chịu cám dỗ tôi đã học được điều gì?
2. Nếu ma qủy biết được ba nhược điểm của tôi, thì đó là những điểm nào?
3. Trong cầu nguyện, tôi hiện diện bên Đức Giêsu, hình dung sự mệt nhọc, đói khát, nhưng lòng cương quyết của Ngài muốn vâng phục Thánh ý Cha.
--------------------------------------------------
1st Sunday of Lent
Reading I: Dt 26:4-10 II: Rom 10:8-13
Gospel Luke 4:1-13
(1) And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit (2) for forty days in the wilderness, tempted by the devil. And he ate nothing in those days; and when they were ended, he was hungry. (3) The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." (4) And Jesus answered him, "It is written, 'Man shall not live by bread alone.'" (5) And the devil took him up, and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, (6) and said to him, "To you I will give all this authority and their glory; for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. (7) If you, then, will worship me, it shall all be yours." (8) And Jesus answered him, "It is written, 'You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.'" (9) And he took him to Jerusalem, and set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here; (10) for it is written, 'He will give his angels charge of you, to guard you,' (11) and 'On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone.'" (12) And Jesus answered him, "It is said, 'You shall not tempt the Lord your God.'" (13) And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time.
Interesting Details
+ This account immediately follows the baptism of Jesus in the Jordan. The spirit given Jesus at His baptism (3:22) does not lead Him into temptation, but is the sustaining power with Him during this time. As the baptism revealed His divinity, so the temptation story emphasizes His humanity.
+ The wilderness/desert was believed to be the place of demons (Lk 8:29, Lk 11:24).
+ (v.2) Jesus' forty days in the desert recalls the forty years of the wilderness wandering of the Israelites during the exodus (Dt 8:2). While the people of God's forty years are described as years of testing and failure (Acts 7:39-43), Jesus' forty days are those of testing, faithful and victory.
+ (v.3) "stone to bread": Jesus is challenged to use His power for His own ends rather than to obey His Father.
+ (v.4) "man shall not live by bread alone": Jesus' response to the devil is taken from Deut. 8:3. His responses in vv 8 and 12 are also from Deut. (6:13,16).
+ "Son of God": Luke refers his readers back to Jesus' baptism, where God had declared, "You are my Son" (3:22). Jesus, God's Son, is faithful to His Father and does not fall during His testing as Israel, God's Son, had done.
+ Jesus' testing in Jerusalem is the final and climatic one. It is in Jerusalem that the devil will return at "the opportune time". As Jesus is about to begin His public ministry, Luke directs our attention to Jerusalem, where Jesus again remains victorious and God's promises will be ultimately fulfilled.
+ (vv.10-11) The devil tries to use Scripture (Ps 91:11-12) to offer Jesus to test His sonship against the promise of God to protect Him. Scripture is no more authorative than any other text if it is wrongly interpreted as in this case by the devil.
One Main Point: Jesus' victory over the devil. Luke presents Jesus precisely as the kind of person John the Baptizer predicted: the "more powerful one" (3:16)
Reflections
1. What have you found most helpful in Jesus' victory over temptation?
2. If the Devil could identify your three greatest weaknesses, what would they be?
3. In your prayer, be with Jesus, imagine His physical weakness and His strong determination to obey His Father's will.

2 comments:

Anonymous said...

World Of Warcraft gold for cheap
wow power leveling,
wow gold,
wow gold,
wow power leveling,
wow power leveling,
world of warcraft power leveling,
world of warcraft power leveling
wow power leveling,
cheap wow gold,
cheap wow gold,
buy wow gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
wow gold,
Cheap WoW Gold,
world of warcraft gold,
wow gold,
world of warcraft gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold,
wow gold
buy cheap World Of Warcraft gold w3a6v7ll

Anonymous said...

runescape runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold runescape cheat runescape tip lotro lotro gold lotro golds buy lotro gold buy lotro golds lord of the rings online lord of the rings online gold lotro lotro gold lotro golds buy lotro gold buy lotro golds lord of the rings online lord of the rings online gold runescape runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold runescape cheats runescape tips guild wars guild wars gold dofus dofus kamas lotro lotro gold guild wars gold guild wars gold guild wars gold maple story maple story mesos maplestory mesos maple story maple story mesos maplestory mesos maple story maple story mesos maplestory mesos runescape runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold www.runescape.com runescape.com runescape items dofus dofus kamas dofus kamas guild wars guild wars guild wars runescape runescape money runescape money runescape gold buy runescape money buy runescape gold runescape.com runescape items