Saturday, January 06, 2007

Lễ Hiển Linh - Epiphany (Matthêu 2:1-12)

Bài Đọc I: Isa 60:1-6 II: Eph 3:2-3,5-6
Phúc Âm Matthêu 2:1-12
(1) Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, (2) và hỏi: "Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người" (3) Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao (4) Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (5) Họ trả lời: "Tại Bê lem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: (6) Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời" (7) Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện (8) Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người" (9) Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đế tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại (10) Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng (11) Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến (12) Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Chi Tiết Hay
* (c.1) Thượng Viện La-Mã phong cho Hêrôđê làm Vua dân Do-thái vào năm 40 trước công nguyên. Ông ta là một chính trị gia nhiều mưu mô, tàn nhẫn ngay cả với gia đình, và nổi tiếng về xây cất nhiều công trình đồ sộ. Khi các chiêm tinh gia tìm hỏi "Vua dân Do Thái" là tước hiệu của chính ông, ông sợ có kẻ cướp ngai vàng.
* (c.1 và 11) Tiếng "nhà chiêm tinh" không lột hết ý nghiã. Các vị này còn biết giải thích giấc mộng và làm tư tế trong đền thờ xứ Ba-tư. Các món quà của họ có vẻ là sản phẩm của Ả-rập. Vì có 3 món quà, nên tục truyền thành 3 chiêm tinh gia. Họ được đặt tên là Caspar, Balthasar, và Melchior, và Caspar trở thành da đen. Các ngài đại diện cho toàn thể dân ngoại từ khắp nơi.
* (c.5) Bêlem là một thành nhỏ quãng 5 dặm về phía nam của Giêrusalem, và là quê của vua Đa-vít. Dấu Chúa sanh ở đây chỉ rằng Ngài là dòng vương giả.
* (c.11). Ý nghĩa các tặng vật: - Vàng: kim loại quý trong triều đình. Chúa là vua.- Nhũ hương: thường dùng trong việc tế tự. Khói hương bay lên như những lời khấn nguyện. Chúa Giêsu là Chúa.- Mộc dược: để tẩm liệm xác chết. Chúa là người, đấng chịu chết để cứu thiên hạ.
Một Điểm Chính: Các nhà chiêm tinh từ khắp thế giới dến bái lạy Chúa, còn Hê-rô-đê chỉ kiếm cớ bái lạy để tìm giết Chúa. Chuyện các nhà chiêm tinh ngoại giáo ở đầu Phúc Âm liên quan trực tiếp tới cảnh kết thúc của Phúc Âm này, khi các môn đệ bái lạy Chúa và Chúa sai các ngài "làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (28:17-20).
Suy Niệm
1. Tôi nhận ra Chúa bằng dấu nàỏ Tôi cảm thấy sao khi nhận ra các dấu ấỵ Rồi tôi làm gì?
2. Tôi đã tìm và đã thấy Chúa chưa? Ngài ra saỏ Ngài nói gì?
3. Tôi tặng Chúa lễ vật gì? Chúa phản ứng ra sao?
---------------------------------------------
Epiphany
Is 60:1-6 II: Eph 3:2-3,3:5-6
Gospel Matthew 2:1-12
(1) Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem, saying, (2) "Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the East, and have come to worship him." (3) When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him; (4) and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. (5) They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet: (6) 'And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who will govern my people Israel.'" (7) Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared; (8) and he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that I too may come and worship him." (9) When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was. (10) When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; (11) and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. (12) And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.
Interesting Details
* (v.1) Herod was appointed King of the Jews by the Roman senate in 40 B.C. He was cunning politically, cruel to his family, and famous for constructing massive buildings and fortresses. When the Magi asked for the newborn "King of the Jews" (v.2) which was official title of Herod, Herod was afraid of a rival.
* (v.1, 11) The Magi were a priestly caste in Persia. Their knowledge of astrology probably came from Babylon, and their gifts from Arabia. Because of three gifts, tradition settled on three Magi, eventually named Caspar, Balthasar, and Melchior. Caspar also became a black. They represent the whole diverse Gentile world.
* (v.5) Bethlehem, a small town five miles south of Jerusalem, was the ancestral home of David. Jesus' birth there indicates that he is "Son of David."
* (v.11) The meanings of the gifts:1. Gold: a precious metal reserved only for royalty. Jesus is king.2. Frankincense: a favorite part of religious rituals. Its smoke rises like prayer. Jesus is God.3. Myrrh: used to heal and embalm a dead body. Jesus is man, whose suffering saves the world.
One Main Point: THE REVELATION OF GOD TO THE WORLD. The Magi from around the world search for Jesus and pay him homage, while Herod only pretends to do so. At the beginning of the Gospel, these Gentile Astrologers point to the conclusion of the Gospel, when the disciples pay Jesus homage, and Jesus told them to "make disciples of all the Gentiles." (28:17-20)
Reflections
1. By what signs do I recognize Jesus? How do I feel when I recognize these signs? Then what do I do?
2. Have I looked for and found Jesus? What does Jesus look like? What does he say?
3. What gifts do I bring Jesus? How does Jesus receive my gifts?