Saturday, January 06, 2007

TIN VUI KHAI MỞ TUỆ NHÃN

Thấy được Thần Chúa trong mọi sự là mục đích của linh thao. Mọi chuyện, mọi cảnh vật, mọi người, đều là những "ngôi sao" dẫn đường, đều là những dấu chỉ cho thấy Chúa vẫn đang hiển linh hiện diện, như Tin Vui tuần này:
"Khi Đức Giêsu giáng sinh tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đê, vào thời đại vua Hêrốt trị vì, có mấy vị hiền sĩ từ Đông phương tới Giêrusalem nói rằng: "Ấu Chúa Do-thái ở đâu, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện và chúng tôi tìm đến chầu Người."
Đức Maria đúng là sư mẫu của những nhà chụp hình: nhìn kỹ những chuyện xẩy ra để thấy được Chúa. Trong câu chuyện Giáng Sinh, giữa bao trái ngược không thể hiểu được, Thánh Luca viết lại:
"Riêng Maria, nhất thiết chuyện gì xảy ra đều ghi lại và suy tưởng trong lòng" (Lc 2:19). Và đoạn khác, giữa những khủng hoảng trong chuyện lạc mất con, "Mẹ Người ghi mọi chuyện vào lòng" (Lc 2:51).
PHÚT TỊNH TÂM
Như vậy, mỗi người đều có thể là một nhà chụp hình, chụp bắt lại được nhịp điệu an bình của Thần Khí, tìm lại được nét thắm tươi hứng khởi của cuộc sống. Mọi sự đang là những ngôi sao dẫn đường chỉ lối. Nhà chụp hình thấy được dáng nét Chúa hiện hình qua mọi người, mọi sự, mọi biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Con đang thấy Chúa hiển hiện ngay trước mặt:
Người đây mừng quá chụp đi
Mỗi hình mỗi nét trọn ghi dáng Thần.
Lm. Trần Cao Tường (trích từ tác phẩm Nhịp Múa Sông Thanh, Thời Điểm xuất bản)

No comments: