Sunday, December 24, 2006

SỨ ÐIỆP GIÁNG SINH


Nhiều lần bạn hỏi tôi

Về Sứ Ðiệp Giáng Sinh,

Mà bạn muốn chân tình,

Ðào sâu và chia sẻ,

Trong ánh sáng huyền linh.

Hôm nay tôi trả lời:

- Là ‘Sứ điệp Tình Yêu’,

Yêu mãi, yêu thật nhiều,

Như Ngôi Lời Nhập Thể,

Bạn hiểu được bao nhiêu!

- Là ‘Sứ điệp Hoà Bình’

Trao tặng mọi sinh linh,

Cả đời Ðấng Cứu Thế:

Hòa bình được tôn vinh.

- Là ‘Sứ điệp Chia Ban’:

Tình yêu với thiện toàn

Khôn ngoan và quyền phép,

Chúa chia cho trần gian.

- Là ‘Sứ điệp Khó Nghèo’,

Người đời mấy ai theo:

Sinh nghèo nằm máng cỏ,

Chết trần kiếp chịu treo.

- Là ‘Sứ điệp Truyền Giáo’

Cả đời Chúa loan báo,

Một tình yêu cứu độ,

Chói sáng hơn trời sao.

Lạy Cứu Chúa từ nhân,

Cho bạn con được kể,

Vào sổ người lãnh nhận,

Sứ điệp muôn thế hệ,

Ðem sống từ bản thân,

Tuyên chứng không quản nề,

Sứ điệp đầy hồng ân.
Du Sinh (Vietcatholic News)

No comments: