Sunday, May 06, 2007

Chúa Nhật 5 Phục Sinh - 5th Sunday of Easter (John 13:31-35)

Bài Đọc I: Acts 14:21-27 II: Rev 21:1-5
Phúc Âm Gioan 13:31-35
(31) Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, (32) Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. (33) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Dothái: 'Nơi tôi đi, các người không thể đến được', bấy giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. (34) Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (35) Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau".
Chi Tiết Hay
+ Đoạn văn hôm nay là một phần của lời giã biệt Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Giuđa đã ra đi vào màn đêm đen tối (13:30), còn Đức Giêsu thì bắt đầu cuộc hành trình vinh quang về với Cha của Người.
+ (c.31) "Giờ đây" - Đức Giêsu thấy đây là giờ Người được tôn vinh, bắt đầu ngay từ lúc Giuđa ra đi để phản bội Người.
+ (c.33) "những người con bé nhỏ" - Đây là lời của Cha nói với các con. Và đúng như vậy, khi Đức Giêsu nói thì chính là Chúa Cha nói qua miệng của Người, vì Người và Cha là một (10:30).
+ (c.34) "điều răn mới" - Yêu thương cũng là một giới luật trong sách Cựu Ước, tuy nhiên chỉ bắt buộc yêu thương những người cùng tín ngưỡng với mình mà thôi. Yêu thương theo điều răn mới của Đức Giêsu thì không trừ một ai. Tình yêu tha nhân phải tức thời, không tính toán, không kỳ thị những người tội lỗi và bất xứng.
Một Điểm Chính: Chúng ta phải yêu thương vì Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta.
Suy Niệm
1. Các môn đệ của Đức Giêsu đã chứng tỏ tình yêu của họ cho những người ngoại giáo bằng cách chấp nhận các cực hình và ngay cả hiến mạng sống của mình để rao giảng Tin Mừng. Còn tôi, tình yêu của tôi đã được thử thách chưa?
2. Đức Giêsu muốn tôi phải yêu thương ai? và yêu thương như thế nào?
3. Cộng đoàn (hay Nhóm) của bạn có rõ ràng là một cộng đoàn tình thương trong Đức Giêsu chăng?
------------------------------------------------------------
5th Sunday of Easter
Reading I: Acts 14:21-27 II: Rev 21:1-5
Gospel John 13:31-35
(31) When Judas had gone out, Jesus said, "Now is the Son of man glorified, and in him God is glorified; (32) if God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and glorify him at once. (33) Little children, yet a little while I am with you. You will seek me; and as I said to the Jews so now I say to you, 'Where I am going you cannot come.' (34) A new commandment I give to you, that you love one another; even as I have loved you, that you also love one another. (35) By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another."
Interesting Details
+ These verses are part of Jesus' last discourse to His disciples at the Last Supper. Judas has departed into the darkness (13:30) and Jesus begins His journey into the light of the Father's glory.
+ (v.31) "now" - Jesus sees His "glorification" as already present. It has actually begun with the betrayal of Judas. + (v.33) "children" - It is a phrase that the Father could use. On the lips of Jesus, it is precisely that, a phrase the Father speaks through the Son, for the Father and the Son are one (10:30).
+ (v.34) "a new commandment" - Love was also commanded in the Old Testament, but it was restricted to other members of the inner circle, the fellow-Jews. The new love commanded by Jesus has to extend to all mankind. It must be spontaneous, unmotivated, directed to sinners and others unworthy of love as well.
One Main Point: We are to love because Christ has loved us and as Christ loved us.
Reflections
1. Jesus' disciples have proven their love for their non-Christian fellows by enduring the hardships and even death while bringing the Gospel to Jews and Gentiles. Has my love for others been tested?
2. Who does Jesus command me to love, and how?
3. Is your community of faith (or group) clearly a community of love in Christ?

2 comments: