Sunday, October 28, 2007

Chúa Nhật 30 Thường Niên (Luca 18:9-14)

Bài Đọc I: Sirach 35:12-14,16-18 II: 2 Timothy 4:6-8,16-18
Phúc Âm Luca 18:9-14
9 Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pharisêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con".13 Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi".14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".
Chi Tiết Hay
Đức Giêsu giảng bài này cho một nhóm Pharisêu. Pharisêu là một hội của những người muốn sống đạo hơn bình thường. Thí dụ như luật (Levi 16:29-31) chỉ đòi ăn chay một năm một lần, nhưng họ ăn chay mỗi thứ hai và thứ năm; sách Đệ Nhị Luật (14:22-29) chỉ đòi dâng một phần mười hoa lợi nông nghiệp, nhưng họ dâng một phần mười của mọi loại thu nhập (câu 12). Tuy nhiên trong lòng họ chạy theo tiền (16:14) tham lam của cải và độc ác (11:39).
Người Pharisêu bắt đầu lời nguyện rất hay, "xin tạ ơn Chúa," giống như kinh Magnificat của Đức Mẹ (1:46-56) hay kinh "An bình ra đi" của ông Simeon (2:29-31). Nhưng chỉ được bấy nhiêu, rồi ông ta chỉ kiêu ngạo ca tụng chính mình, chê bai và lánh xa người khác vì ông ta cho tất cả là hèn kém hơn ông. Tuy nhiên ông cũng không đứng xa lắm và nói lớn đủ để mọi người nghe ông tự đắc và lên án người khác.
Có ba cấp người thu thuế: có kẻ trả cho chính quyền một số tiền để mua lấy quyền thu thuế; dưới đó là các ông quản đốc thu thuế, như Zacchaeus; rồi tới các nhân viên thu thuế theo mức đã định (tuy nhiên một số nhân viên lộng quyền thu trên số này).
Cử chỉ khoanh tay và nhìn xuống của người thu thuế là theo thông lệ khi cầu nguyện. Còn đấm ngực là cử chỉ của phái yếu (23:27); chỉ khi nào khổ não lắm mấy ông mới đấm ngực (23:48).
Chuyện trớ trêu ở chỗ là ông Pharisêu cho mình là công chính còn người thu thuế thì bất chính, nhưng kết quả ra ngược lại.
Một Điểm Chính: Chúng ta được trở nên công chính nhờ trung thành trong giao ước với Chúa và nhờ vậy được Chúa cứu độ. Không có Chúa, ta không tự trở nên công chính được.
Suy Niệm
1. Tôi làm sao để "trung thành trong giao ước với Chúa"? Tôi có làm vậy không? Cái gì giúp tôi? (Thánh lễ và kinh nguyện "Lạy Chúa Giêsu xin thương con tội lỗi", kinh sáng tối, kinh trước bữa ăn v.v... có giúp gì không?)
2. Tôi có tự mãn, tự kiêu mà không cần Chúa không? Nền văn hóa này có khyến khích tôi làm vậy không?
3. Tôi khinh thường ai? Ai là "kẻ thu thuế" đối với tôi?
---------------------------------------------------------
30th Sunday in Ordinary Time
Reading I: Sirach 35:12-14,16-18 II: 2 Timothy 4:6-8,16-18
Gospel Luke 18:9-14
9 He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others:10 "Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, 'God, I thank thee that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector.12 I fast twice a week, I give tithes of all that I get.'13 But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, 'God, be merciful to me a sinner!'14 I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for every one who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted."
Interesting Details
(v.9) "trusted in themselves that they were righteous" is incontrast to Paul's statement in (2 Cor 1:9) "being righteous". The state of being is important for it is who you are, not who you THINK you are. The charaterization tells us at once that the audience is made up of Pharisees, even without the identification in the bible (v.10)
(v.11) The Pharisee's prayer started out beautifully, thanking God, "God, I thank you...," much like Mary's Magnificat (Lk 1:46-56) and Simeon's Canticle (Lk 2:29-31). Beyond this facade, however, it was clear that his prayer was not between him and God but praying with peripheral vision knowing well that others surrounding him and even makes reference to "this tax collector."
There were three levels of tax collectors: those who purchased the right to collect tax, collection directors like Zacchaeus, and agents who collected specific taxes at a set rate (though some exceeded the rate for their own gain).
The tax collector's posture of crossed-over arms and down-casting eyes was customary for prayer. Beating one's breast was more commonly for women (23:27); men only did it in extreme anguish (23:48).
The irony of the story is that the Pharisee considered himself righteous and the tax collector unrighteous, but the results were just the opposite.
One Main Point: Righteousness comes from being faithful to the covenant relationship with God, through which God justifies us.
Reflections
1. What does "being faithful to the covenant relationship with God" mean for me? Am I faithful to that relationship? What helps? (Consider the liturgy of the Eucharist; the Jesus prayer, "Lord, Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me"; prayers before meals; prayers at bed time and at dawn)
2. To what extent am I proudly self-sufficient without God? Does my culture encourage this?
3. Whom do I think I am superior to? Who is the "tax collector" in my eyes?

No comments: