Sunday, June 03, 2007

Lễ Chúa Ba Ngôi - Trinity Sunday (John 16:12-15)

Bài Đọc I: Prv 8:22-31 II: Rom 5:1-5
Phúc Âm Gioan 16:12-15
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em". Đức Giêsu loan báo Người sẽ mau trở lại.
Chi Tiết Hay
Bài đọc hôm nay là một phần của bài diễn từ cáo biệt trong bữa Tiệc Ly .
(c.12) "Anh em không có sức chịu nổi": có nhiều điều các môn đệ không hiểu được vì ít là hai lý do sau: thứ nhất, Đức Giêsu chưa hoàn tất cuộc khổ nạn, chịu chết và phục sinh . Thứ hai, các môn đệ cần được giúp đõ mới có thể hiểu được những điều Đức Giêsu giảng dạy. Đấng Bảo Trợ là Đấng sẽ giúp đỡ họ .
(c.13) "Thần Khí sự thật": Đức Giêsu bị tố cáo nhiều điều, nhưng sự thật vẫn là: Ngài là Con Thiên Chúa.
(c.13) "Người sẽ dẫn anh em tới sự thật": sự hướng dẫn vừa có nghiã là làm cho thông hiểu, vừa là một lối sống qua đó chúng ta hiểu Đức Giêsu rõ hơn.
(c.13) "Những điều sẽ xảy đến": không phải là những điều gì mới mẻ, vì Đức Giêsu đã chính là một sự mạc khải của Thiên Chúa. Điều sắp đến là các thế hệ tương lai sẽ hiểu về sự mạc khải đó như thế nào.
(c.14) "Người sẽ tôn vinh Thầy": Ngài sẽ cho ta hiểu rõ căn tính thật sự của Đức Giêsu, Con Thiên Chúa
(c.15) "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy": cho thấy sự hiệp nhất giữa Đức Giêsu và Cha Ngài. Nhắc đến Cha ở đây cũng muốn nói rằng Cha đã sai Thánh Linh, trong khi ở câu 16:7, Đức Giêsu nói "Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em"
Một Điểm Chính: Chúa Thánh Thần đến từ nơi Chúa Cha và Chúa Con. Ngài giúp đỡ chúng ta, lúc này và nơi đây, hiểu và sống theo sự thật của Chúa và được mạc khải nhờ Chúa Con.
Suy Niệm
Tôi hiểu và sống sự thật Đức Giêsu đã dạy như thế nào?
Sự mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào?
-----------------------------------------------
Trinity Sunday
Reading I: Prv 8:22-31 II: Rom 5:1-5
Gospel John 16:12-15
12 "I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now.13 When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will declare to you the things that are to come.14 He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you.15 All that the Father has is mine; therefore I said that he will take what is mine and declare it to you.
Interesting Details
This reading is part of the long discourse during the Last Supper.
(v. 12) "You cannot bear it now": There are many things that the disciples did not understand by the time of the discourse for at least two reasons. First, Jesus has not gone through His death and resurrection. Second, the disciples needed help to understand what Jesus reveals. The Paraclete, meaning advocate, will provide the help.
(v. 13) "The Spirit of Truth": There were many false accusations against Jesus, but the truth is that Jesus is the Son of God.
(v. 13) "He will guide you to all truth": guidance means both an intellectual understanding and a way of life through which we will understand Jesus more clearly.
(v. 13) "Things that are coming" are not new truths, because Jesus is already the revelation of God. What is coming is what that same revelation would mean for each future generation.
(v. 14) "He will glorify me": He will make clear the true nature of Jesus, Son of God.
(v. 15) "Everything the Father has is mine" shows a unity between the Father and Jesus. The mention of the Father here also indicates that the Father sends the Holy Spirit, while in Jn 16:7 Jesus said, "I will send Him to you."
One Main Point: The Holy Spirit comes from both the Father and the Son. He helps us, here and now, understand and live the truth of the Father that is revealed to us in the Son.
Reflections
To what extent do I understand and live the truth that Jesus reveals, here and now?
In what way does the revelation of the Trinity touch my life?

No comments: