Saturday, August 18, 2007

Chúa Nhật 20 Thường Niên

Bài Đọc I: Jeremia 38:4-6,8-10 II: Do Thái 12:1-4
Phúc Âm Luca 12:49-53
49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại me; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng".
Chi Tiết Hay
Từ Chúa Nhật 13 thường niên, chúng ta theo Đức Giêsu từ quê Ngài tại Galilê lên Giêrusalem (9:51-19:27) chịu thương khó. Ngay từ đầu cuộc hành trình, thiên hạ đã bỏ Ngài, khiến Giacôbê và Gioan đòi trừng phạt, "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" (9:54). Về sau chính Đức Giêsu cũng nhắc tới "mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống" (17:29) trong ngày phán xét.
Một ý nghĩa khác của lửa là ơn Chúa Thánh Thần (CVTD 2:3).
"Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!" - lửa cũng mang ý nghĩa của sự cần kíp và nhiệt tâm.
Lửa có thể thanh tẩy chúng ta khỏi sự vấn vương của thế gian. Trong nhiều đoạn phúc âm về sứ mạng tông đồ và ngày phán xét, Đức Giêsu khuyên bảo chớ tích trữ của cải thế gian, như trong bài đọc Chúa Nhật 18 thường niên vừa qua về người phú hộ lo tích trữ gạo thóc mà không biết rằng mình sắp chết tới nơi rồi.
Quyết định theo Chúa Giêsu hay không sẽ chia rẽ người thân.
Một Điểm Chính: Chúa Giêsu cấp bách kêu gọi chúng ta đi theo Ngài ngay bây giờ: đi hay không?
Suy Niệm
1. Tôi có lửa, có nhiệt tâm về việc gì không? Nếu có, thì là cái gì?
2. Đi theo nhiệt tâm đó, tôi phải trả những giá nào: bình an, tiền bạc, thời gian, mối liên hệ, v.v...?
3. Ngược lại, nếu KHÔNG có hay không theo nhiệt tâm đó, thì tôi mất gì không?
-------------------------------------
20 Sunday in Ordinary Time
Reading I: Jeremiah 38:4-6,8-10 II: Hebrew 12:1-4
Gospel Luke 12:49-53
49 "I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! 50 There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished! 51 Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. 52 From now on a household of five will be divided, three against two and two against three; 53 a father will be divided against his son and a son against his father, a mother against her daughter and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-in-law against her mother-in-law."
Interesting Details
Context: From the 13th Sunday in ordinary time, we follow Jesus' journey from his Galilean home toward passion in Jerusalem (9:51-19:27). Right from the start of this journey, he was rejected, prompting James and John to suggest an immediate fiery judgment, "Lord, do You want us to command fire to come down from heaven and consume them?" (9:54). Jesus himself later warned of "fire and brimstone from heaven" (17:29) on judgment day.
Another possible meaning of fire is the gift of the Holy Spirit (Acts 2:3).
"How I wish it were already blazing!" Fire also carries a sense of urgency and intense passion.
Fire can also purifies us from worldly attachments. In numerous passages about discipleship and judgment day, Jesus warns against stocking worldly wealth, as we read on the 18th Sunday about the rich fool building barns for a retirement that he did not have.
The decision to follow Jesus or not will separate people.
One Main Point: Jesus urgently called us to follow Him completely now: Yes or no?
Reflections
1. Is there an urgency and passion in my life? If so, what is it?
2.What are the costs to follow it: peace, money, time, relationships, etc.?
3. What would be the cost if I do NOT follow that passion now?

No comments: