Sunday, July 22, 2007

Chúa Nhật 16 Thường Niên (Luke 10:38-42)

Bài Đọc I: Genesis 18:1-10 II: Col 1:24-28
Phúc Âm Luca 10:38-42
38 Trong khi Thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà.39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!"41 Chúa đáp: "Mácta! Mácta ơi! Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá!42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi".
Chi Tiết Hay
Câu chuyện xảy ra trong chuyến đi lên Jerusalem lần cuối cùng. Đây là thành Bethany nơi ông Lazarô sống với hai người chị là Martha và Maria.
(c.38) Trong văn hóa Địa Trung Hải, người phụ nữ là sở hữu chủ của nhà cửa. Người mẹ sẽ truyền gia sản lại cho người con gái lớn nhất. Trong nhiều bản dịch dựa trên bản tự Hy-lạp như Kinh Thánh Tân Ước 1994, câu "nhà của bà" được bỏ đi.
(c.39) Maria là người xức dầu và lau chân Chúa Giêsu bằng tóc của mình (Ga 12:1-3).
Vì Chúa Giêsu được dân chúng ưa chuộng vào những ngày cuối cùng của Ngài, rất có thể là có những người khác trong nhà lúc đó. Các môn đệ có thể đi theo Ngài vào nhà. Người Địa Trung Hải có lối sống đại gia đình như người Á Đông, nên trong nhà thế nào cũng có bà con của hai bà. Hơn nữa truyền thống khiến ông Lazarô phải có mặt với Chúa Giêsu để bảo vệ danh dự của 2 chị mình trong sự hiện diện của một người đàn ông không cùng họ hàng (Ga 11).
Nếu theo truyền thống phân chia vị trí theo nam nữ, thì Maria đang ngồi với Chúa Giêsu ở chổ dành riêng cho đàn ông.
Hành động của Maria nhấn mạnh đến tình yêu Thiên Chúa, trong khi hành động của người Samari trong dụ ngôn người Samari Tốt Lành (Lc 10:29-37) nhấn mạnh đến tình yêu đồng loại.
Một Điểm Chính: Phục vụ vì yêu mến Thiên Chúa, chớ không phải vì yêu thích công việc làm ấy.
Suy Niệm
1. Công việc phục vụ của tôi có đem tôi lại gần Thiên Chúa hơn không? Khi làm, chủ tâm của tôi là công việc, hay chủ tâm của tôi là làm để danh của Thiên Chúa được vinh quang?
2. Nhìn lại lòng nhân từ của tôi. Nhiều lần tôi sẵn sàng tỏ lòng nhân từ với người khác, nhưng chỉ khi nào chương trình của tôi không bị ảnh hưởng đến. Tôi muốn thương người, nhưng theo cách của riêng tôi.
3. Suy niệm bối cảnh của câu chuyện này. Vài ngày trước khi tử nạn, Chúa Giêsu đã ngang dọc khắp nơi giảng dạy. Ngài mệt mỏi. Tim Ngài nặng trĩu vì hình ảnh thập giá càng ngày càng rõ ràng. Ngài đã đến nhà tôi, người mà Ngài coi như bạn. Ngài đến để tìm gì? Ngài muốn một bữa cơm thịnh soạn? Hay là Ngài đến là vì tâm tình của tôi, vì tôi thương Ngài? Ngài cần con tim của tôi để an ủi và lắng nghe? Nếu tôi thương Ngài thì tôi sẽ làm sao? Tôi có trìu mến cầm tay Ngài và nói: Thầy ơi, con nghe đây. Con sẵn sàng chia sẽ những ưu tư, những đau khổ của Thầy? Lắng nghe Chúa Giêsu và để lòng mình dẫn dắt, chiêm niệm tâm tình của Chúa Giêsu chia sẽ với tôi.
--------------------------------------------
16th Sunday in Ordinary Time
Reading I: Genesis 18:1-10 II: Col 1:24-28
Gospel Luke 10:38-42
38 Now as they went on their way, he entered a village; and a woman named Martha received him into her house.39 And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching.40 But Martha was distracted with much serving; and she went to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me."41 But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things;42 one thing is needful. Mary has chosen the good portion, which shall not be taken away from her."
Interesting Details
This was on Jesus' last journey to Jerusalem. The town is Bethany where Lazarus and his two older sisters Martha and Mary lived.
(v.38) In the ancient Mediterranean culture, the woman of the family owns the house, not the man. The oldest daughter will inherit the house when the mother dies. In some translations based on Greek manuscripts, i.e., 1986 New American Bible, the phrase "her house" is omitted.
(v.39) Maria is the one who anointed with perfumed oil and dried the feet of Jesus with her hair (Jn 12:1-3).
Given the popularity of Jesus during His last days, it is quite possible that Jesus was not alone with Martha and Maria. It is likely that some of His disciples accompanied Him into the house. Mediterranean homes are the dwelling place of extended families; other relatives of Martha and Maria could be in the room. In the tradition of the time, their brother Lazarus would feel compelled to chaperone his unmarried sisters at the presence of an unrelated man (Jn 11).
In a culture where spaces were defined by gender, Maria definitely was seated with Jesus in a place reserved for men.
The action of Mary emphasizes the love of God, whereas the action of the Samaritan in the parable of the Good Samaritan (Lk 10:25-37) emphasizes the love of neighbor.
One Main Point: Perform service for the love of God, not for the love of the work itself.
Reflections
1. Are our works bringing us closer to God? Are we paying attention to the works themselves, or do we do these works so that the name of God can be glorified?
2. Reflect on our kindness. Many times, we are so willing to be kind to other people, but only if it will not interfere with our plans for other things. We want to be kind to people, but in our own way.
3. Contemplate the context of this story. A few days before His passion, Jesus had been in many places preaching. He is exhausted. His heart is probably heavy with the gradually revealing of the image of the cross. He comes to your house because He considers you as his friend. What does he seek? A seven course dinner? Or is it your love that He seeks? Would He want your heart to comfort and listen to Him? If you are kind and you love Him, what would you do? Would you gently hold His hand and tell him: Lord I am listening to you. I am ready to share the pain in your heart. Listen to Him and let your love for Him guide you, meditate on the feeling that He shares with you.

No comments: