Sunday, April 22, 2007

Chúa Nhật 3 Phục Sinh - 3rd Sunday of Easter (John 21:1-19)

Bài Đọc I: Acts 5:27-32,40-41 II: Rev 5:11-14
Phúc Âm Gioan 21:1-19
1 Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Simon nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh". Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.4 Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư?" Các ông trả lời: "Thưa không".6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá". Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: "Chúa đó!" Vừa nghe nói "Chúa đó!", ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giêsu bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây!"11 Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giêsu nói: "Anh em đến mà ăn!" Không ai trong các môn đệ dám hỏi "ông là ai?", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết.15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy".16 Người lại hỏi: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy".17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn".19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy".
Chi Tiết Hay
Phúc âm thánh Gioan có hai cảnh bên bếp than hồng. Trong chương 18, Phêrô chối thầy ba lần bên lò sưởi. Ở đoạn này, cũng bên bếp than, ông lại bày tỏ tình thuơng với Thầy mình ba lần. Tình thương đã tẩy xóa tội của ông và nối kết ông trở lại với Đức Giêsu.
Tình thương dẫn đến hành động. Cụ thể là việc nuôi nấng săn sóc đàn chiên của Đức Giêsu (cc.15-17) dù cho có phải thiệt chính mạng sống của mình (c.18). Đàn chiên thuộc về Đức Giêsu chứ không thuộc về Phêrô.
Tình thương cũng đem lại ánh sáng và sự hiểu biết: người môn đệ dược yêu mến (tức Thánh Gioan) là người đầu tiên nhận ra Đức Giêsu (c.7). Tình thương của Gioan dành cho Thầy đã làm lợi cho Gioan nhiều hơn Phêrô trong nhiều trường hợp khác nữa: trong bữa tiệc ly Gioan được ngồi cạnh Thầy (13:23); rồi khi Phêrô cần hỏi Thầy cũng phải nhờ Gioan hỏi dùm. Rồi khi Gioan cũng như Thầy Giêsu vào nhà Caipha bằng cổng chính như những mục tử, thì Phêrô lại phải ở ngoài chờ Gioan ra dẫn vào như dẫn chiên con.
Các môn đệ của Gioan, những người viết chương này, rất hãnh diện là Thầy Gioan của họ thân mật với Đức Giêsu một cách đặc biệt, nhưng họ cũng công nhận một cách rõ ràng trong chương này là Đức Giêsu đã chọn Phêrô làm thủ lãnh. Tuy nhiên Phêrô chỉ được ban chức này sau khi công bố yêu Thầy, như Gioan đã yêu.
Bữa ăn mà Đức Giêsu dọn cho các môn đệ (cc.9-13) chỉ tới phép Thánh Thể. Các môn đệ mang 153 con cá, biểu hiệu cho cả thế giới, đến với Đức Giêsu. Lưới không rách là dấu chỉ sự hiệp nhất.
Một Điểm Chính: Vì yêu, Đức Giêsu nhờ các môn đệ mang cả thế giới đến dự tiệc Thánh Thể Với Ngài, để Ngài nuôi cả nhân loại bằng chính Ngài.
Suy Niệm
1. Khi Chúa hỏi tôi, "Con có yêu Thầy không?" tôi sẽ trả lời Ngài thế nào?
2. Trong tình yêu, Thầy Giêsu mời gọi tôi làm gì ngay trong hoàn cảnh hiện tại?
3. Tôi sẽ đáp lời mời gọi của Ngài tới mức độ nào?
-------------------------------------------------------------------------------
3rd Sunday of Easter
Reading I: Acts 5:27-32,40-41 II: Rev 5:11-14
Gospel John 21:1-19
1 After this Jesus revealed himself again to the disciples by the Sea of Tibe'ri-as; and he revealed himself in this way.2 Simon Peter, Thomas called the Twin, Nathan'a-el of Cana in Galilee, the sons of Zeb'edee, and two others of his disciples were together.3 Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We will go with you." They went out and got into the boat; but that night they caught nothing.4 Just as day was breaking, Jesus stood on the beach; yet the disciples did not know that it was Jesus.5 Jesus said to them, "Children, have you any fish?" They answered him, "No."6 He said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in, for the quantity of fish.7 That disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord!" When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his clothes, for he was stripped for work, and sprang into the sea.8 But the other disciples came in the boat, dragging the net full of fish, for they were not far from the land, but about a hundred yards off.9 When they got out on land, they saw a charcoal fire there, with fish lying on it, and bread.10 Jesus said to them, "Bring some of the fish that you have just caught."11 So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, a hundred and fifty-three of them; and although there were so many, the net was not torn.12 Jesus said to them, "Come and have breakfast." Now none of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord.13 Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish.14 This was now the third time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead.15 When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord; you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs."16 A second time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord; you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep."17 He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was grieved because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep.18 Truly, truly, I say to you, when you were young, you girded yourself and walked where you would; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish to go."19 (This he said to show by what death he was to glorify God.) And after this he said to him, "Follow me."
Interesting Details
John's Gospel has two charcoal fire scenes. In chapter 18, Peter denied Jesus three times. In this chapter, Peter professed his love for Jesus three times. Love heals his sins and reunites him to Jesus.
From love comes deeds, namely feeding and tending Jesus' lambs and sheep (vv.15-17), even if the actions cost one's life (v. 18). The lambs and sheep belong to Jesus, not Peter.
Love also gives light: the beloved disciple recognized Jesus first (v.7). John's love also gave him advantages over Peter in other situations: John sat next to Jesus at the last supper (13:23); Peter relied on John to ask Jesus a question (13:24-25); and John, like Jesus, entered Caiapha's courtyard through the gate like a true shepherd, while Peter had to wait for John to lead him in like a sheep.
Regardless of an apparent pride among John's disciples about John's closeness to Jesus, they acknowledge in this appendix, chapter 21, that Jesus chose Peter to be the leader, but only after Peter professed what John has abundantly, namely love for Jesus.
The meal that Jesus prepares (vv.9-13) is an Eucharistic symbol. The disciples bring the whole world (153 fish) to Christ in this meal. The untorn net holding all these fish together points to a unity.
One Main Point: Out of love, Jesus' disciples are called to unite and bring the whole world to Christ in the Eucharistic celebration, where Christ feeds all.
Reflections
1. When Jesus asks me, "Do you love me?" how would I reply?
2. Out of love for Jesus, what does Jesus ask me to do here and now?
3. To what extent would I accept his invitation for action?

No comments: